Categorieën

Waarom heeft u recht op vergoeding van uw zwarte schade?

Zonder ongeval was uw leven gewoon doorgegaan zoals voorheen. Als er geen duidelijke aanwijsbare oorzaak is dat u op korte termijn zou zijn gestopt met het verdienen van zwart geld, dan is er ook geen reden om te veronderstellen dat zonder ongeval dit inkomen vanzelf zou zijn weggevallen. En daar ligt nu net de kern van het verhalen van schade. U dient door de verzekeraar zo goed mogelijk financieel in een positie te worden gebracht als ware het ongeval u niet gebeurd. Over dit aspect zijn diverse processen gevoerd tot aan de Hoge Raad aan toe. Als de zwarte verdiensten feitelijk vast staan en structureel zijn, dan dient de schade omvang hiervan bepaald te worden.

De zwarte schade mag niet bruto als schade worden opgevoerd omdat de zwartverdiener dan een betere uitgangspositie zou hebben dan de wit verdiener.  In de praktijk komt het erop neer dat we van het bruto zwarte inkomen een netto wit inkomen maken en dit meetellen. Dit is ook juist omdat bij het bepalen van de post verlies arbeidsvermogen niet gekeken wordt naar de wet op de IB.  Het gaat om vergoeding van de weggevallen arbeidscapaciteit.

De vergoeding van de letselschadecomponent, verlies arbeidsvermogen, zal dan ook in de vermogenssfeer plaats hebben en het betreft geen transactie in de inkomstensfeer. Het vorenstaande zal u als particulier zonder enige ervaring op letselschadegebied waarschijnlijk niet kunnen volgen. Het is voor u slecht van belang om de kern van mijn betoog te onthouden:

1. Zwarte schade kun je verhalen
2. De zwarte som geld telt mee bij het vergelijken van de netto inkomensituatie dus netto vóór het ongeval vergelijken met netto na het ongeval. Hiervoor is het dus van belang dat de bruto zwarte schade netto wordt gemaakt.
3. Bij het vergelijken op deze wijze kan m.i. ook gesteld worden dat een deel van de theoretische sociale premies, die de ‘would be’ zwarte werkgever had dienen af te dragen, een aftrekpost had gevormd voor bijvoorbeeld de hypotheek. Met andere woorden als u een dikke hypotheek had voor het ongeval dan zou m.i. van het bruto-netto traject meer overblijven als we de gehele inkomensvergelijking maken rekening houdende met alle aftrekposten.

De Hoge Raad gaat van de veronderstelling uit: De arbeidsongeschikte mag de stelling innemen, dat degene voor wie hij ‘zwart’ werkte, zonder ongeval bereid was geweest en zou zijn gebleven (alsnog) de verschuldigde belasting en premie volledig voor zijn rekening te nemen. Wordt die stelling aangetoond, dan kunnen de voorheen ‘zwarte’ genoten inkomsten aan de (netto) schadebegroting ten grondslag worden gelegd.

De vrijheid waarover de rechter beschikt in het kader van het schatten van de omvang van de schade, voorzover die niet nauwkeurig kan worden vastgesteld, brengt mee dat de rechter naar redelijkheid en billijkheid een schatting mag
maken van de hypothetische netto vergoeding, uitgaande van de veronderstelling dat zou zijn overeengekomen dat belasting en premie zouden worden ingehouden.

De voor de schadebegroting noodzakelijke hypothetische inschatting biedt de rechter een zekere mate van vrijheid, niet alleen voor wat betreft de looptijd en het aantal overuren of uren bestemd voor nevenwerkzaamheden, maar ook voor wat betreft de financiële waardering daarvan.

Degene die een op netto basis begrote schade-uitkering ontvangt, zal zich willen vrijwaren voor een latere belastingaanslag over de schade-uitkering. In de praktijk pleegt men te werken met een belastingverklaring of belastinggarantie, die er op neerkomt dat partijen uitgaan van een schadevergoedingsuitkering die niet onderhevig is aan inkomstenbelasting en/of premieheffing

Zie ook onze site (nog te openen site) www.belastinggarantie.nl

Comments are closed.