Categorieën

Sta even stil bij de situatie voor het ongeval en besef….

Het is goed om even een moment stil te staan bij de situatie zoals deze was vóór het ongeval. U bent nu deze site aan het lezen en u zul zich afvragen of het lezen van al die informatie allemaal wel nut heeft. Via Google is er een stortvloed aan informatie maar door de bulk en ongeordendheid ervan, is het voor een slachtoffer allemaal heel verwarend. We hebben onze best gedaan om met de moedersite en ondersteunt door een aantal specifieke sites, u een totaal inzicht te geven in het letselschadetraject. Veel slachtoffers die op onze site komen, zitten al vele jaren in een letselschadezaak, en ook ellende went, zoals u weet. We vergeten dus nog wel eens hoe het voor het ongeval was.  Onderstaande opsomming is natuurlijk ook prima te gebruiken als argument richting een aansprakelijkheidsverzekeraar. Daarbuiten is het zeer verstandig om zelf kennis te krijgen van het schadetraject zodat u zelf kritische vragen aan uw letselschade advocaat kunt stellen. Veel slachtoffers hebben vele vragen maar krijgen maar weinig antwoorden Zie het lijstje: Waarom? Ik snap hier niets van.

Voor het ongeval:

• Was ik niet afhankelijk van anderen en kon ik zelfstandig mijn beslissingen nemen
• Had ik een inkomen uit een vaste bron en was ik niet afhankelijk van de wispelturige voorschotten van een   aansprakelijkheidsverzekeraar
• Kon ik zelf mijn huishouden doen en had ik geen behoefte aan huishoudelijke hulp, PGB of thuiszorg
• Ik had een prima relatie met mijn werkgever en genoot van mijn werk en de contacten met mijn collega’s
• Tot het ongeval was ik in staat om veelvuldig te sporten. Nu kan ik niets meer en doet alles mij pijn.
• Mijn sociale contacten zijn bijna geheel verdwenen. Ik kan niet meer tegen drukte en/of veel indrukken.
• De relatie met mijn partner was prima vóór het ongeval. Ik ben karakterologisch veranderd door het ongeval en sta op het punt van een scheiding
• Ging ik met de auto op vakantie of gebruikten we tent/caravan. Nu kan dit niet meer en ben ik aanwezen op duurdere alternatieven
• Kon ik de hypotheek van mijn huis gemakkelijk betalen en ook oversluiten van de hypotheek was geen probleem en nu…ja nu ligt alles anders.

Wat is de taak van een aansprakelijkheidsverzekeraar?

Als de aansprakelijkheid voor het ongeval 100% is erkend en er is geen discussie over medische causaliteit, dan dient de verzekeraar het slachtoffer financieel gezien zo goed mogelijk terug te brengen naar de situatie van vóór het ongeval.

Echter er gaat nogal wat mis..

Vragen aan de verzekeraar: Waarom? Ik snap hier niets van

• Ik word van achteren aangereden en ik heb nooit nekklachten gehad. Nu ben ik mijn baan kwijt en de verzekeraar wil mijn schade niet betalen
• Ik had mijn gordel tijdens het ongeval niet om, maar 50% eigen schuld, klopt dit wel?
• Ik zit elke keer 6 weken te wachten voordat ik wat van de verzekeraar of mijn advocaat hoor, is dat normaal?
• Hoezo een voorschot? De verzekeraar loopt structureel achter met betalen!
• Mijn vrouw is minder gaan werken om mij te verzorgen maar dat verlies aan inkomen willen ze niet betalen, klopt dat?
• Ik krijg geen thuiszorg en nu wil de verzekeraar ook geen huishoudelijke hulp betalen.
• Vóór het ongeval konden we gewoon jaarlijks op vakantie. Als ik nu wil, dan krijg ik te horen dat ik als ik op vakantie kan, ik gaan ook kan gaan werken. Welk recht op ontspanning heeft een slachtoffer dan?
• Waarom moet mijn letselschadezaak 10 jaar duren. Wanneer is genoeg… genoeg?

We zouden nog vele pagina’s kunnen vullen met dergelijke vragen, met name omdat elke zaak individueel is, met zijn eigen specifieke problemen. We eindigen met een lijstje vragen over onze advocaat of letselschade expert

Uw advocaat of letselschade expert: Mag dit en waarom gebeurt er niets?

• Hoezo krijg ik geen voorschot? De aansprakelijkheid is erkend en ook medisch gezien is de zaak helder.
• U heeft niet gevraagd naar mijn zwarte inkomsten. Ik heb gelezen dat deze verhaalbaar zijn op de verzekeraar. Waarom doet u hier niets mee?
• Mijn zaak duurt nu al 5 jaar en er is een medische eindtoestand. Er zijn expertises gedaan en de zaak is duidelijk. Waarom laat u dan geen rekenrapport maken? Ik wil zeker weten dat u mijn volledige schade verhaalt.
• Volgens mij heb ik wel pensioenschade. Hoe berekent u dit dan? Ik zie het in de schadeopstelling niet terug.
• Waarom bent u niet te bereiken en krijg ik altijd uw secretaresse aan de lijn? Ik krijg niet eens uw mobiele telefoonnummer. Wat als er acuut iets met mij gebeurt, u bent toch mijn belangenbehartiger?
• Het schijnt zo te zijn dat u mij onnodig heeft ingeboekt op no cure no pay basis. Wilt u mij even omzetten naar uurbasis? Nee, waarom niet en waarom pikt u dan onnodig van mij?
• U heeft als advocaat gezegd dat ik u niets hoef te betalen. U zou uw uren bij de verzekeraar declareren. Nu, 3 jaar later is die pot met geld blijkbaar op en wilt u dat ik alsnog uw kosten ga betalen. U stelt dat u niet meer baatbrengend voor mij kan optreden. Wat betekent dit allemaal en hoe heeft dit kunnen gebeuren? Waar moet ik nu terecht?

Op de site van Victory Juridisch Advies treft u over elk van deze onderwerpen en vragen een gedegen toelichting aan.

Uitleg over schadeposten

1. Uitleg over schade
2. Wat is materiële schade?
3. Relevante wetsartikelen
4. Begroten en schatten van schade
5. Hoe bewijst een slachtoffer zijn schade?
6. Zwart geld kun je ook verhalen als schade
7. Uitleg van vele schadeposten
8. Schade bij een zelfstandige
9. De belastinggarantie
10. Beroepsfouten van uw advocaat of belangenbehartiger

Relevante wetsartikelen

Art. 6:95 BW bepaalt dat schade die bestaat in ander nadeel dan vermogensschade
slechts kan worden vergoed voorzover de wet op vergoeding daarvan recht geeft.

In art. 6:106 BW is aangegeven in welke gevallen een recht op vergoeding van immateriële schade bestaat.

Begroten en het schatten van schade

• De begroting van schade geschiedt op de wijze die het meest met de aard daarvan in overeenstemming is.
• Kan de schade niet nauwkeurig worden vastgesteld, dan wordt zij geschat. Zeker bij een schatting van de omvang  van de schade beschikt de rechter over een zekere mate van vrijheid.
• De rechter kan toekomstige of nog niet ingetreden schade bij voorbaat begroten. Daarbij worden de goede en kwade kansen afgewogen. Rekening moet worden gehouden met de redelijke verwachting omtrent toekomstige ontwikkelingen.
• Aan de benadeelde die blijvende letselschade heeft opgelopen, mogen geen strenge eisen worden gesteld met betrekking tot het te leveren bewijs.

Hoe kunnen wij de schade van een slachtoffer bewijzen?

De schade van een slachtoffer bewijzen is soms erg moeilijk. Zeker als het over zwart inkomen gaat welke het slachtoffer na het ongeval mist. Acties die door de letselschade advocaat c.q. de letselschade expert kunnen worden gedaan zijn:

1. Aanschrijven van de werkgever om het carrièrepad van het slachtoffer inzichtelijk te krijgen
2. Aanschrijven van de werkgever om inzicht te krijgen in de verdiensten, overuren/onregelmatigheidstoeslag en/of andere emolumenten
3. Opvragen van de laatste jaaropgaven van de afgelopen drie jaar vóór het ongeval bij het slachtoffer. Het kan dus ook zo zijn dat dit bijv het UWV is omdat het slachtoffer al in de WAO zat
4. Getuigen verzamelen, die kennis hebben van de zwarte bijverdiensten en dit op schrift gesteld krijgen
5. Aanschrijven van het pensioenfonds, desnoods in overleg met de werkgever om inzicht te krijgen in een premievrijstelling en/of een pensioengat
6. Is er een hiaatverzekering of andere verzekering zoals een AOV verzekering bij zelfstandigen, dan ook deze aanschrijven om te zien wat er aan ander inkomen is waardoor er een vergelijking gemaakt kan worden tussen de situatie vóór en na het ongeval.

Zwart inkomen? Kun je zwart geld c.q. zwart inkomen verhalen bij een verzekeraar?

De term ‘zwart inkomen’ trekt onnodige aandacht van de Belastingdienst en we spreken dus liever van fiscaal niet-verantwoorde bijverdiensten. In bijna alle beroepen waar contant geld rondgaat, wordt zwart verdiend. Denk hierbij maar aan kappers, horeca, taxichauffeurs, schilders etc. Als deze mensen vóór het ongeval fiscaal niet verantwoord bijverdienden, dan missen ze een behoorlijk hap van hun inkomen als die bron van inkomsten ineens wegvalt. Op de site zal ik gewoon ‘zwart inkomen’ aanhouden om het eenvoudig te houden.

Weet uw advocaat of schade expert wel dat u zwart geld kunt verhalen op de aansprakelijkheidsverzekeraar?

In vele gevallen wil een advocaat of schade expert niet meewerken aan het verhalen van zwarte schade. Ze vragen er bewust niet naar of zorgen ervoor dat het slachtoffer uit eigen beweging al min of meer de eer aan zichzelf houdt. Dat is logisch want het slachtoffer zal er niet snel over praten en denkt zeker te weten dat zwart geld niet te verhalen valt. Dit is flauwe kul en uw advocaat/schade expert weet dit. Het is gewoon vaak een kwestie van luiheid en geen zin hebben of ze vinden vanuit een foute moraliteit dat u hier geen recht op heeft.

Waarom heeft u recht op vergoeding van uw zwarte schade?

Zonder ongeval was uw leven gewoon doorgegaan zoals voorheen. Als er geen duidelijke aanwijsbare oorzaak is dat u op korte termijn zou zijn gestopt met het verdienen van zwart geld, dan is er ook geen reden om te veronderstellen dat zonder ongeval dit inkomen vanzelf zou zijn weggevallen. En daar ligt nu net de kern van het verhalen van schade. U dient door de verzekeraar zo goed mogelijk financieel in een positie te worden gebracht als ware het ongeval u niet gebeurd. Over dit aspect zijn diverse processen gevoerd tot aan de Hoge Raad aan toe.

Als de zwarte verdiensten feitelijk vast staan en structureel zijn, dan dient de schade omvang hiervan bepaald te worden. De zwarte schade mag niet bruto als schade worden opgevoerd omdat de zwartverdiener dan een betere uitgangspositie zou hebben dan de wit verdiener.  In de praktijk komt het erop neer dat we van het bruto zwarte inkomen een netto wit inkomen maken en dit meetellen. Dit is ook juist omdat bij het bepalen van de post verlies arbeidsvermogen niet gekeken wordt naar de wet op de IB.  Het gaat om vergoeding van de weggevallen arbeidscapaciteit. De vergoeding van de letselschadecomponent, verlies arbeidsvermogen, zal dan ook in de vermogenssfeer plaats hebben en het betreft geen transactie in de inkomstensfeer. Het vorenstaande zal u als particulier zonder enige ervaring op letselschadegebied waarschijnlijk niet kunnen volgen. Het is voor u slecht van belang om de kern van mijn betoog te onthouden:

1. Zwarte schade kun je verhalen
2. De zwarte som geld telt mee bij het vergelijken van de netto inkomensituatie dus netto vóór het ongeval vergelijken met netto na het ongeval. Hiervoor is het dus van belang dat de bruto zwarte schade netto wordt gemaakt.
3. Bij het vergelijken op deze wijze kan m.i. ook gesteld worden dat een deel van de theoretische sociale premies, die de ‘would be’ zwarte werkgever had dienen af te dragen, een aftrekpost had gevormd voor bijvoorbeeld de hypotheek. Met andere woorden als u een dikke hypotheek had voor het ongeval dan zou m.i. van het bruto-netto traject meer overblijven als we de gehele inkomensvergelijking maken rekening houdende met alle aftrekposten.

De Hoge Raad gaat van de veronderstelling uit: De arbeidsongeschikte mag de stelling innemen, dat degene voor wie hij ‘zwart’ werkte, zonder ongeval bereid was geweest en zou zijn gebleven (alsnog) de verschuldigde belasting en premie volledig voor zijn rekening te nemen. Wordt die stelling aangetoond, dan kunnen de voorheen ‘zwarte’ genoten inkomsten aan de (netto) schadebegroting ten grondslag worden gelegd.

De vrijheid waarover de rechter beschikt in het kader van het schatten van de
omvang van de schade, voorzover die niet nauwkeurig kan worden vastgesteld,
brengt mee dat de rechter naar redelijkheid en billijkheid een schatting mag
maken van de hypothetische netto vergoeding, uitgaande van de veronderstelling
dat zou zijn overeengekomen dat belasting en premie zouden worden ingehouden.

De voor de schadebegroting noodzakelijke hypothetische inschatting biedt de rechter een
zekere mate van vrijheid, niet alleen voor wat betreft de looptijd en het aantal
overuren of uren bestemd voor nevenwerkzaamheden, maar ook voor wat betreft de
financiële waardering daarvan.

Degene die een op netto basis begrote schade-uitkering ontvangt, zal zich willen
vrijwaren voor een latere belastingaanslag over de schade-uitkering. In de
praktijk pleegt men te werken met een belastingverklaring of belastinggarantie,
die er op neerkomt dat partijen uitgaan van een schadevergoedingsuitkering die
niet onderhevig is aan inkomstenbelasting en/of premieheffing.

Mag dat dan zwarte schade verhalen in een letselschadezaak?

De werkzaamheden, die door het letsel niet langer konden worden verricht, zijn op zichzelf niet illegaal. Er was dus niet sprake van een activiteit die in zodanige mate in strijd geacht moet worden met de rechtsorde, dat de schaderegeling daarop in redelijkheid niet mag worden
gebaseerd. Het niet afdragen of inhouden van loonbelasting/inkomstenbelasting levert op zichzelf geen onrechtmatige daad of tekortschieten op jegens de voor het letsel aansprakelijke partij.

Uitzondering zwart geld bij een bedrijfsongeval met de eigen werkgever

Heeft u een bedrijfsongeval gehad bij uw eigen werkgever, dan kunt u als arbeidsongeschikte werknemer uw werkgever niet aanspreken voor zwarte inkomsten die u had buiten het eigen bedrijf,  mochten deze werkzaamheden strijdig zijn met uw arbeidsovereenkomst. Een rare veronderstelling omdat hier rekening wordt gehouden met de hypothetisch af te dragen sociale lasten van de werkgever over verdiensten die hij verboden had.

Victory Juridisch Advies is van mening dat dit niet juist is. De basis is immers de situatie zonder ongeval versus die met ongeval en zonder ongeval had de werknemer gewoon zijn illegale zwarte verdiensten gehad t.o.v. de fiscus en de werkgever. Dat nu toevallig de aansprakelijke partij de werkgever is, is dan jammer maar doet niet af aan het feit dat het dezelfde werkgever is die aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval. Daarbuiten zou het niet juist zijn om het weerloze slachtoffer te vergelijken met de meestal goed verzekerde werkgever. De AVB-verzekeraar van de werkgever is immers in de meeste gevallen diegene die de schade moet betalen en niet te werkgever.

Inkomsten in natura – inkomsten niet in geld

De feiten en omstandigheden voorafgaand aan het ongeval vormen de basis voor de
schadebegroting. Of die werkzaamheden nu werden verricht in loondienst, als
zelfstandige, of er sprake was van zelfwerkzaamheid, zwarte inkomsten of
inkomsten in natura, dit alles staat de vergoedingsverplichting niet in de weg. De boodschap is duidelijk dat ook een beloning in natura of bijvoorbeeld tijd voor tijd moet worden gecompenseerd.

Dit betekent dat de inkomsten in natura gewaardeerd moeten worden tegen geld omdat het slachtoffer zijn arbeidscapaciteit niet meer ten gelde kan maken.

Tijd  voor tijd

Voor het ongeval werkte u ’s avonds voor uw werkgever over. In ruil voor de gemaakte uren kreeg u tijd voor tijd terug. Voor elk uur ’s avonds kon u naar believen 1½ uur vrije tijd opnemen. Na het ongeval heeft u niets meer aan tijd. U heeft alle pijn en tijd van de wereld. U zou graag zonder pijn, klachten en beperkingen genieten van vrije tijd maar helaas, dit gaat niet meer. Is het dan reëel dat de verzekeraar deze component niet behoeft te vergoeden? Victory Juridisch Advies is van mening, dat dit gewoon een schadefactor is en heeft met succes deze post al diverse keren weten te verhalen. Het is natuurlijk een behoorlijke discussie, die met de verzekeraar gevoerd moet worden, maar de argumenten zijn er.