Categorieën

U zit in de WGA en u heeft een letselschadezaak lopen?

Let op, na afloop van uw WGA periode kan  de omvang van uw schade enorm toenemen als uw restcapaciteit minder is dan 50% van uw theoretische restverdiencapaciteit!

Let op, dit vereist specialistische kennis van zowel het UWV als het letselschadevak.

Heeft u vragen over uw WGA schade omdat u in de WIA zit en een letselschadezaak heeft lopen?

Bel dan gratis Victory Juridisch Advies tel: 030-8901346

 

De competentiegrens van de sector kanton is omhoog getrokken per 1 juli 2011.

Het is dus niet meer nodig om een advocaat in te schakelen in vorderingen tot  € 25.000,-

Aan de andere kant bent u wel behoorlijk wat meerkosten kwijt als u uw gelijk wilt halen.

Zaken met betrekking tot een consumentenkrediet tot € 40.000,- lopen voortaan ook via de sector kanton. Denk hierbij aan geldleningen.

Resteert zaken m.b.t. arbeid, huur en koop, een collectieve arbeidsovereenkomst of vut-huur-agentuur-overeenkomst.

Grif = te betalen griffiegeld

Sector kanton (geen advocaat) Grif
Rechtspersoon
Grif
Nat persoon
Grif
Toevoeging
onbepaalde waarde of < € 500,- € 106,- € 71,- € 71,-
€ 500-€ 12.500,- € 426,- € 202,- € 71,-
> € 12.500,- € 851,- € 426,- € 71,-

 

Rechtbank (met advocaat) Grif
Rechtspersoon
Grif
Nat. persoon
Grif
Toevoeging
Verzoek onbepaalde waarde € 560,- €260,- € 71,-
€ 25.000,- tot € 100.000,- € 1744,- € 800,- € 71,-
> € 100.000,- € 3529,- € 1400,- € 71,-

dlkjflsdkjfls

Dit is een testbericht blabla

Huishoudelijke hulp – thuiszorg – persoonsgebonden budget (PGB) – RIO indicatie-loket WMO

Na een ongeval heeft u mogelijk extra hulp nodig bij uw zelfverzorging en/of in- en om het huis. Het is dan verstandig om allereerst zogenaamd schadebeperkend bezig te zijn door te proberen uit een andere bron financiering te vinden voor deze hulp. U zal dit belachelijk vinden maar zo heeft de wet het tot nu toe geregeld. Een slachtoffer moet in het gehele letselschadetraject schadebeperkend bezig zijn. Als u dus een PGB, persoonsgebonden budget kunt krijgen via de gemeente dan moet u dit doen. Komt u hieraan tekort dan zal de aansprakelijkheidsverzekeraar uw schade moeten aanvullen.

*Bij het loket WMO van de gemeente kunt u alle informatie krijgen met betrekking tot gemeentelijke voorzieningen die voor u van toepassing kunnen zijn. De verschillende voorzieningen hebben elk hun eigen voor- en nadelen. Een PGB is bijvoorbeeld heel prettig omdat u zelf uw hulpverlener kunt uitkiezen en kan laten werken wanneer u maar wilt en tegen het loon dat u zelf bepaalt. U krijgt dan van de gemeente een vaste som geld en moet hier zelf uw hulp-verlener van betalen.

Nadeel is dat, als u hier niet zorgvuldig mee omgaat, dit potje wel eens snel op kan zijn. U moet daarbuiten zelf de administratie voeren en hierover verantwoording afleggen aan de gemeente. Er zijn commerciële bureaus die u deze werkzaamheden uit handen nemen, maar hier gaat nogal wat mis en de schandalen van admini-stratiekantoren die fraudeerden zijn niet van de lucht  Het uitbesteden van uw administratie kan vaak ook gratis via uw zorgverzekeraar

Huishoudelijke hulp bij letselschade

In een schadezaak kun je prachtige discussies krijgen over de noodzaak van de huishoudelijke hulp. Meestal gaat uw advocaat/schade expert akkoord met 2-3 uur over de huishoudelijke hulp in overleg met de verzekeraar. Echter wie bepaalt de omvang van de noodzaak van de huishoudelijke hulp en in hoeverre is het normaal dat uw partner en/of kinderen een stapje harder lopen. We noemen dit de mantelzorg en tot op zekere hoogte is het normaal dat uw naasten een stukje extra ondersteuning bieden. Is deze extra ondersteuning echter langdurig en structureel dan moeten deze uren echter gewoon worden betaald. Op dit gebied is veel jurisprudentie bekend, die u bij ons kunt aanvragen als dat nodig mocht zijn.

Wat ons betreft moet er veel kritischer gekeken worden naar de daadwerkelijke ondersteuning die nodig is. Huishoudelijke hulp van 2 tot 3 uur is niet veel als je de zorg voor een gezin hebt en alle zware werkzaamheden niet meer kunt doen. Het NIBUD is een onderzoeksinstituut welke uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar de taakverdeling binnen een gezin en de hoeveelheid tijd die voor elke deeltaak staat. Zo blijkt dat mannen gemiddeld al 17 uur per week on-dersteuning bieden aan het gezin buiten hun baan om.

Kosten vervangend vervoer

Door het ongeval moet u vervangend vervoer gebruiken. Stel, u krijgt in het buitenland een verkeersongeval of uw gezinsauto is door een ongeval total loss. U kunt dan gebruik maken van vervangend vervoer en deze kosten op de verzekeraar verhalen. Let op, de verzekeraar zal slechts een beperkte periode betalen. Meestal maximaal 2 weken. De gedachte is dat u binnen die tijd alternatief vervoer moet kunnen regelen c.q. een andere auto kunt kopen. Tevens zal men niet het gehele huurbedrag aan u willen betalen omdat u ook zonder ongeval kosten zou hebben gehad aan uw auto (bijv. afschrijvingskosten, wegenbelasting etc.).

test 2

We gaan kijken of deze tekst in de map nieuws letselschade komt

Kosten van verzorging naar de toekomst toe

Als u een duurschade heeft waarbij niet in te schatten valt tot welke leeftijd u aanvullende ondersteuning nodig heeft, dan moet bij het afwikkelen van uw schade  rekening gehouden worden met een lange looptijd van de kosten voor verzorging en/of huishoudelijke hulp.

We maken allereerst een onderscheid tussen mannen en vrouwen wat betreft de statistische eind leeftijd. Mannen leven nu eenmaal korter dan vrouwen. We rekenen op dit moment met een leeftijd van 74 jaar voor mannen en 79 jaar voor vrouwen. We worden gemiddeld gezien snel ouder, en het gat in jaren tussen mannen en vrouwen is aan het afnemen. Dit betekent ook dat bij het afwikkelen van uw schade op dat moment gekeken moet worden wat de gemiddelde eind leeftijd is omdat een aantal schadefactoren tot aan het einde van uw leven mogen worden toegerekend. Als voorbeeld noem ik u de kosten van medicatie.

*Ik wijs u erop dat als partijen overeenkomen om bijv. de NPP-richtlijnen te volgen m.b.t. een aantal schadeposten, de looptijd korter kan zijn en wel tot 70 jaar. *NPP-70 jaar

Bij kleine schades wordt er een schatting gemaakt van de noodzakelijke hulp voor de korte tijd.

Wilt u advies over de post huishoudelijke hulp/kosten van verzorging, die in uw zaak betaalbaar gesteld zou moeten worden, dan kunt u ons geheel vrijblijvend benaderen of telefoonnummer:030-8901346. Wij zullen u graag informeren.

Inkomsten in natura – inkomsten niet in geld

De feiten en omstandigheden voorafgaand aan het ongeval vormen de basis voor de schadebegroting. Of die werkzaamheden nu werden verricht in loondienst, als zelfstandige, of er sprake was van zelfwerkzaamheid, zwarte inkomsten of inkomsten in natura, dit alles staat de vergoedingsverplichting niet in de weg. De boodschap is duidelijk dat ook een beloning in natura of bijvoorbeeld tijd voor tijd moet worden gecompenseerd.

Dit betekent dat de inkomsten in natura gewaardeerd moeten worden tegen geld omdat het slachtoffer zijn arbeidscapaciteit niet meer ten gelde kan maken. Er is dus schade

Tijd  voor tijd ook schadepost?

Voor het ongeval werkte u ’s avonds voor uw werkgever over. In ruil voor de gemaakte uren kreeg u tijd voor tijd terug. Voor elk uur ’s avonds kon u naar believen 1½ uur vrije tijd opnemen. Na het ongeval heeft u niets meer aan tijd. U heeft alle pijn en tijd van de wereld. U zou graag zonder pijn, klachten en beperkingen genieten van vrije tijd maar helaas, dit gaat niet meer. Is het dan reëel dat de verzekeraar deze component niet behoeft te vergoeden?

Victory Juridisch Advies is van mening, dat dit gewoon een schadefactor is en heeft met succes deze post al diverse keren weten te verhalen. Het is natuurlijk een behoorlijke discussie, die met de verzekeraar gevoerd moet worden, maar de argumenten zijn er.

Uitzondering zwart inkomen bij een bedrijfsongeval met de eigen werkgever

Heeft u een bedrijfsongeval gehad bij uw eigen werkgever, dan kunt u als arbeidsongeschikte werknemer uw werkgever niet aanspreken voor zwarte inkomsten die u had buiten het eigen bedrijf,  mochten deze werkzaamheden strijdig zijn met uw arbeidsovereenkomst. Een rare veronderstelling omdat hier rekening wordt gehouden met de hypothetisch af te dragen sociale lasten van de werkgever over verdiensten die hij verboden had.

Victory Juridisch Advies is van mening dat dit niet juist is. De basis is immers de situatie zonder ongeval versus die met ongeval en zonder ongeval had de werknemer gewoon zijn illegale zwarte verdiensten gehad t.o.v. de fiscus en de werkgever. Dat nu toevallig de aansprakelijke partij de werkgever is, is dan jammer maar doet niet af aan het feit dat het dezelfde werkgever is die aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval. Daarbuiten zou het niet juist zijn om het weerloze slachtoffer te vergelijken met de meestal goed verzekerde werkgever. De AVB-verzekeraar van de werkgever is immers in de meeste gevallen diegene die de schade moet betalen en niet te werkgever.

Mag dat dan zwarte schade verhalen in een letselschadezaak?

De werkzaamheden, die door het letsel niet langer konden worden verricht, zijn op zichzelf niet illegaal. Er was dus niet sprake van een activiteit die in zodanige mate in strijd geacht moet worden met de rechtsorde, dat de schaderegeling daarop in redelijkheid niet mag worden gebaseerd. Het niet afdragen of inhouden van loonbelasting/inkomstenbelasting levert op zichzelf geen onrechtmatige daad of tekortschieten op jegens de voor het letsel aansprakelijke partij.

Waarom heeft u recht op vergoeding van uw zwarte schade?

Zonder ongeval was uw leven gewoon doorgegaan zoals voorheen. Als er geen duidelijke aanwijsbare oorzaak is dat u op korte termijn zou zijn gestopt met het verdienen van zwart geld, dan is er ook geen reden om te veronderstellen dat zonder ongeval dit inkomen vanzelf zou zijn weggevallen. En daar ligt nu net de kern van het verhalen van schade. U dient door de verzekeraar zo goed mogelijk financieel in een positie te worden gebracht als ware het ongeval u niet gebeurd. Over dit aspect zijn diverse processen gevoerd tot aan de Hoge Raad aan toe. Als de zwarte verdiensten feitelijk vast staan en structureel zijn, dan dient de schade omvang hiervan bepaald te worden.

De zwarte schade mag niet bruto als schade worden opgevoerd omdat de zwartverdiener dan een betere uitgangspositie zou hebben dan de wit verdiener.  In de praktijk komt het erop neer dat we van het bruto zwarte inkomen een netto wit inkomen maken en dit meetellen. Dit is ook juist omdat bij het bepalen van de post verlies arbeidsvermogen niet gekeken wordt naar de wet op de IB.  Het gaat om vergoeding van de weggevallen arbeidscapaciteit.

De vergoeding van de letselschadecomponent, verlies arbeidsvermogen, zal dan ook in de vermogenssfeer plaats hebben en het betreft geen transactie in de inkomstensfeer. Het vorenstaande zal u als particulier zonder enige ervaring op letselschadegebied waarschijnlijk niet kunnen volgen. Het is voor u slecht van belang om de kern van mijn betoog te onthouden:

1. Zwarte schade kun je verhalen
2. De zwarte som geld telt mee bij het vergelijken van de netto inkomensituatie dus netto vóór het ongeval vergelijken met netto na het ongeval. Hiervoor is het dus van belang dat de bruto zwarte schade netto wordt gemaakt.
3. Bij het vergelijken op deze wijze kan m.i. ook gesteld worden dat een deel van de theoretische sociale premies, die de ‘would be’ zwarte werkgever had dienen af te dragen, een aftrekpost had gevormd voor bijvoorbeeld de hypotheek. Met andere woorden als u een dikke hypotheek had voor het ongeval dan zou m.i. van het bruto-netto traject meer overblijven als we de gehele inkomensvergelijking maken rekening houdende met alle aftrekposten.

De Hoge Raad gaat van de veronderstelling uit: De arbeidsongeschikte mag de stelling innemen, dat degene voor wie hij ‘zwart’ werkte, zonder ongeval bereid was geweest en zou zijn gebleven (alsnog) de verschuldigde belasting en premie volledig voor zijn rekening te nemen. Wordt die stelling aangetoond, dan kunnen de voorheen ‘zwarte’ genoten inkomsten aan de (netto) schadebegroting ten grondslag worden gelegd.

De vrijheid waarover de rechter beschikt in het kader van het schatten van de omvang van de schade, voorzover die niet nauwkeurig kan worden vastgesteld, brengt mee dat de rechter naar redelijkheid en billijkheid een schatting mag
maken van de hypothetische netto vergoeding, uitgaande van de veronderstelling dat zou zijn overeengekomen dat belasting en premie zouden worden ingehouden.

De voor de schadebegroting noodzakelijke hypothetische inschatting biedt de rechter een zekere mate van vrijheid, niet alleen voor wat betreft de looptijd en het aantal overuren of uren bestemd voor nevenwerkzaamheden, maar ook voor wat betreft de financiële waardering daarvan.

Degene die een op netto basis begrote schade-uitkering ontvangt, zal zich willen vrijwaren voor een latere belastingaanslag over de schade-uitkering. In de praktijk pleegt men te werken met een belastingverklaring of belastinggarantie, die er op neerkomt dat partijen uitgaan van een schadevergoedingsuitkering die niet onderhevig is aan inkomstenbelasting en/of premieheffing

Zie ook onze site (nog te openen site) www.belastinggarantie.nl

Weet uw advocaat of schade expert wel dat u zwart geld kunt verhalen op de aansprakelijkheids-verzekeraar?

In vele gevallen wil een advocaat of schade expert niet meewerken aan het verhalen van zwarte schade. Ze vragen er bewust niet naar of zorgen ervoor dat het slachtoffer uit eigen beweging al min of meer de eer aan zichzelf houdt. Dat is logisch want het slachtoffer zal er niet snel over praten en denkt zeker te weten dat zwart geld niet te verhalen valt. Dit is flauwe kul en uw advocaat/schade expert weet dit. Het is gewoon vaak een kwestie van luiheid en geen zin hebben of ze vinden vanuit een foute moraliteit dat u hier geen recht op heeft.

Waarom heeft u hier geen recht op? U heeft niet om deze letselschade gevraagd? Een ander heeft u iets aangedaan en het is reeel dat de netto schade hiervan gecompenseerd wordt.

Zwart inkomen? Kun je zwart geld c.q. zwart inkomen verhalen bij een verzekeraar?

De term ‘zwart inkomen’ trekt  aandacht van de Belastingdienst en derhalve spreekt men  liever van fiscaal niet-verantwoorde bijverdiensten. In bijna alle beroepen waar contant geld rondgaat, wordt zwart verdiend. Denk hierbij maar aan kappers, horeca, taxichauffeurs, schilders etc. Als deze mensen vóór het ongeval fiscaal niet verantwoord bijverdienden, dan missen ze een behoorlijk hap van hun inkomen als die bron van inkomsten ineens wegvalt. Op de site zal ik gewoon ‘zwart inkomen’ aanhouden om het eenvoudig te houden.

De schade van een slachtoffer bewijzen is soms erg moeilijk. Zeker als het over zwart inkomen gaat welke het slachtoffer na het ongeval mist. Acties die door de letselschade advocaat c.q. de letselschade expert kunnen worden gedaan zijn:

1. Aanschrijven van de werkgever om het carrièrepad van het slachtoffer inzichtelijk te krijgen
2. Aanschrijven van de werkgever om inzicht te krijgen in de verdiensten, overuren/onregelmatigheidstoeslag en/of andere emolumenten
3. Opvragen van de laatste jaaropgaven van de afgelopen drie jaar vóór het ongeval bij het slachtoffer. Het kan dus ook zo zijn dat dit bijv het UWV is omdat het slachtoffer al in de WAO zat
4. Getuigen verzamelen, die kennis hebben van de zwarte bijverdiensten en dit op schrift gesteld krijgen
5. Aanschrijven van het pensioenfonds, desnoods in overleg met de werkgever om inzicht te krijgen in een premievrijstelling en/of een pensioengat
6. Is er een hiaatverzekering of andere verzekering zoals een AOV verzekering bij zelfstandigen, dan ook deze aanschrijven om te zien wat er aan ander inkomen is waardoor er een vergelijking gemaakt kan worden tussen de situatie vóór en na het ongeval.

Let op dat dit werk wel door een letselschadespecialist wordt gedaan of een advocaat met ervaring op dit gebied

Begroten en het schatten van schade

• De begroting van schade geschiedt op de wijze die het meest met de aard daarvan in overeenstemming is.
Kan de schade niet nauwkeurig worden vastgesteld, dan wordt zij geschat. Zeker bij een schatting van de omvang  van de schade beschikt de rechter over een zekere mate van vrijheid.
• De rechter kan toekomstige of nog niet ingetreden schade bij voorbaat begroten. Daarbij worden de goede en kwade kansen afgewogen. Rekening moet worden gehouden met de redelijke verwachting omtrent toekomstige ontwikkelingen.
• Aan de benadeelde die blijvende letselschade heeft opgelopen, mogen geen strenge eisen worden gesteld met betrekking tot het te leveren bewijs.

 

Afdeling 10. Wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding

BW. Artikel 6:95

De schade die op grond van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding moet worden vergoed, bestaat in vermogensschade en ander nadeel, dit laatste voor zover de wet op vergoeding hiervan recht geeft.

BW. Artikel 6:96

1. Vermogensschade omvat zowel geleden verlies als gederfde winst.

2. Als vermogensschade komen mede voor vergoeding in aanmerking:

a. redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht;

b. redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;

En dus moeten de kosten van rechtsbijstand buiten rechte door de aansprakelijke verzekeraar worden betaald.

c. redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, wat de kosten onder b en c betreft, behoudens voor zover in het gegeven geval krachtens artikel 241 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de regels betreffende proceskosten van toepassing zijn.

BW. Artikel 6:97

De rechter begroot de schade op de wijze die het meest met de aard ervan in overeenstemming is. Kan de omvang van de schade niet nauwkeurig worden vastgesteld, dan wordt zij geschat.

BW. Artikel 6:98

Voor vergoeding komt slechts in aanmerking schade die in zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de schuldenaar berust, dat zij hem, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden toegerekend.

De schade dient dus in causaal verband te staan met het ongeval net alsdat uw klachten en beperkingen in relatie dienen te staan met het ongeval.

BW. Artikel 6:99

Kan de schade een gevolg zijn van twee of meer gebeurtenissen voor elk waarvan een andere persoon aansprakelijk is, en staat vast dat de schade door ten minste één van deze gebeurtenissen is ontstaan, dan rust de verplichting om de schade te vergoeden op ieder van deze personen, tenzij hij bewijst dat deze niet het gevolg is van een gebeurtenis waarvoor hijzelf aansprakelijk is.

BW. Artikel 6:100

Heeft een zelfde gebeurtenis voor de benadeelde naast schade tevens voordeel opgeleverd, dan moet, voor zover dit redelijk is, dit voordeel bij de vaststelling van de te vergoeden schade in rekening worden gebracht.

Een slachtoffer mag dus niet rijker worden van zijn letselsschadezaak dan in de situatie het ongeval weggedacht.

BW. Artikel 6:101

1. Wanneer de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend, wordt de vergoedingsplicht verminderd door de schade over de benadeelde en de vergoedingsplichtige te verdelen in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen, met dien verstande dat een andere verdeling plaatsvindt of de vergoedingsplicht geheel vervalt of in stand blijft, indien de billijkheid dit wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden van het geval eist.

Hier gaat het dus over eigen schuld of uw schade beperkingsverplichting!  Lees het artikel

2. Betreft de vergoedingsplicht schade, toegebracht aan een zaak die een derde voor de benadeelde in zijn macht had, dan worden bij toepassing van het vorige lid omstandigheden die aan de derde toegerekend kunnen worden, toegerekend aan de benadeelde.

BW. Artikel 6:102

1. Rust op ieder van twee of meer personen een verplichting tot vergoeding van dezelfde schade, dan zijn zij hoofdelijk verbonden. Voor de bepaling van hetgeen zij krachtens artikel 10 in hun onderlinge verhouding jegens elkaar moeten bijdragen, wordt de schade over hen verdeeld met overeenkomstige toepassing van artikel 101, tenzij uit wet of rechtshandeling een andere verdeling voortvloeit.

2. Wanneer de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend, vindt artikel 101 toepassing op de vergoedingsplicht van ieder van de in het vorige lid bedoelde personen afzonderlijk, met dien verstande dat de benadeelde in totaal van hen niet meer kan vorderen dan hem zou zijn toegekomen, indien voor de omstandigheden waarop hun vergoedingsplichten berusten, slechts één persoon aansprakelijk zou zijn geweest. Indien verhaal op een der tot bijdragen verplichte personen niet ten volle mogelijk blijkt, kan de rechter op verlangen van een hunner bepalen dat bij toepassing van artikel 13 het onvoldaan gebleven deel mede over de benadeelde omgeslagen wordt.

BW. Artikel 6:103

Schadevergoeding wordt voldaan in geld. Nochthans kan de rechter op vordering van de benadeelde schadevergoeding in andere vorm dan betaling van een geldsom toekennen. Wordt niet binnen redelijke termijn aan een zodanige uitspraak voldaan, dan herkrijgt de benadeelde zijn bevoegdheid om schadevergoeding in geld te verlangen.

BW. Artikel 6:104

Indien iemand die op grond van onrechtmatige daad of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis jegens een ander aansprakelijk is, door die daad of tekortkoming winst heeft genoten, kan de rechter op vordering van die ander de schade begroten op het bedrag van die winst of op een gedeelte daarvan.

BW. Artikel 6:105

1. De begroting van nog niet ingetreden schade kan door de rechter geheel of gedeeltelijk worden uitgesteld of na afweging van goede en kwade kansen bij voorbaat geschieden. In het laatste geval kan de rechter de schuldenaar veroordelen, hetzij tot betaling van een bedrag ineens, hetzij tot betaling van periodiek uit te keren bedragen, al of niet met verplichting tot zekerheidstelling; deze veroordeling kan geschieden onder door de rechter te stellen voorwaarden.

Bij letselschade maken wij in de regel uw toekomstige schade netto contant rekening houdende met inflatie en de sterftekans factor.

2. Voor zover de rechter de schuldenaar veroordeelt tot betaling van periodiek uit te keren bedragen, kan hij in zijn uitspraak bepalen dat deze op verzoek van elk van de partijen door de rechter die in eerste aanleg van de vordering tot schadevergoeding heeft kennis genomen, kan worden gewijzigd, indien zich na de uitspraak omstandigheden voordoen, die voor de omvang van de vergoedingsplicht van belang zijn en met de mogelijkheid van het intreden waarvan bij de vaststelling der bedragen geen rekening is gehouden.

BW. Artikel 6:106

1. Voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, heeft de benadeelde recht op een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding:

a. indien de aansprakelijke persoon het oogmerk had zodanig nadeel toe te brengen;

b. indien de benadeelde lichamelijk letsel heeft opgelopen, in zijn eer of goede naam is geschaad of op andere wijze in zijn persoon is aangetast;

c. indien het nadeel gelegen is in aantasting van de nagedachtenis van een overledene en toegebracht is aan de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, de geregistreerde partner of een bloedverwant tot in de tweede graad van de overledene, mits de aantasting plaatsvond op een wijze die de overledene, ware hij nog in leven geweest, recht zou hebben gegeven op schadevergoeding wegens het schaden van zijn eer of goede naam.

2. Het recht op een vergoeding, als in het vorige lid bedoeld, is niet vatbaar voor overgang en beslag, tenzij het bij overeenkomst is vastgelegd of ter zake een vordering in rechte is ingesteld. Voor overgang onder algemene titel is voldoende dat de gerechtigde aan de wederpartij heeft medegedeeld op de vergoeding aanspraak te maken.

BW. Artikel 6:107

1. Indien iemand ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, is die ander behalve tot vergoeding van de schade van de gekwetste zelf, ook verplicht tot vergoeding van de kosten die een derde anders dan krachtens een verzekering ten behoeve van de gekwetste heeft gemaakt en die deze laatste, zo hij ze zelf zou hebben gemaakt, van die ander had kunnen vorderen.

2. Hij die krachtens het vorige lid door de derde tot schadevergoeding wordt aangesproken kan hetzelfde verweer voeren dat hem jegens de gekwetste ten dienste zou hebben gestaan.

BW. Artikel 6:107a

1. Indien iemand ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, houdt de rechter bij de vaststelling van de schadevergoeding waarop de gekwetste aanspraak kan maken rekening met de aanspraak op loon die de gekwetste heeft krachtens artikel 629, lid 1, van Boek 7 of krachtens individuele of collectieve arbeidsovereenkomst.
2. Indien een werkgever krachtens artikel 629, lid 1, van Boek 7 of krachtens individuele of collectieve arbeidsovereenkomst verplicht is tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid van de gekwetste het loon door te betalen, heeft hij, indien de ongeschiktheid tot werken van de gekwetste het gevolg is van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, jegens deze ander recht op schadevergoeding ten bedrage van de door hem betaalde loon, doch ten hoogste tot het bedrag, waarvoor de aansprakelijke persoon, bij het ontbreken van de loondoorbetalingsverplichting aansprakelijk zou zijn, verminderd met een bedrag, gelijk aan dat van de schadevergoeding tot betaling waarvan de aansprakelijke persoon jegens de gekwetste is gehouden.
3. De in lid 2 bedoelde aansprakelijke is eveneens verplicht tot vergoeding van de door de werkgever gemaakte redelijke kosten ter nakoming van zijn in artikel 658a van Boek 7 bedoelde verplichtingen. De aansprakelijke kan hetzelfde verweer voeren dat hem jegens de gekwetste ten dienste zou hebben gestaan.
4. Indien de aansprakelijke persoon een werknemer is, heeft de werkgever slechts recht op schadevergoeding indien de ongeschiktheid tot werken het gevolg is van diens opzet of bewuste roekeloosheid.

Ook de werkgever kan regres verhalen. Zie onze site www.regresvordering.nl over dit onderwerp.

BW. Artikel 6:108

1. Indien iemand ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander jegens hem aansprakelijk is overlijdt, is die ander verplicht tot vergoeding van schade door het derven van levensonderhoud:

a. aan de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, de geregistreerde partner en de minderjarige kinderen van de overledene, tot ten minste het bedrag van het hun krachtens de wet verschuldigde levensonderhoud;

b. aan andere bloed- of aanverwanten van de overledene, mits deze reeds ten tijde van het overlijden geheel of ten dele in hun levensonderhoud voorzag of daartoe krachtens rechterlijke uitspraak verplicht was;

c. aan degenen die reeds vóór de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, met de overledene in gezinsverband samenwoonden en in wier levensonderhoud hij geheel of voor een groot deel voorzag, voor zover aannemelijk is dat een en ander zonder het overlijden zou zijn voortgezet en zij redelijkerwijze niet voldoende in hun levensonderhoud kunnen voorzien;

d. aan degene die met de overledene in gezinsverband samenwoonde en in wiens levensonderhoud de overledene bijdroeg door het doen van de gemeenschappelijke huishouding, voor zover hij schade lijdt doordat na het overlijden op andere wijze in de gang van deze huishouding moet worden voorzien.

2. Bovendien is de aansprakelijke verplicht aan degene te wiens laste de kosten van lijkbezorging zijn gekomen, deze kosten te vergoeden, voor zover zij in overeenstemming zijn met de omstandigheden van de overledene.

3. Hij die krachtens de vorige leden tot schadevergoeding wordt aangesproken, kan hetzelfde verweer voeren, dat hem tegenover de overledene zou hebben ten dienste gestaan.

Dit is het wetsartikel wat bij letselschade en overlijden van toepassing is.

BW. Artikel 6:109

1. Indien toekenning van volledige schadevergoeding in de gegeven omstandigheden waaronder de aard van de aansprakelijkheid, de tussen partijen bestaande rechtsverhouding en hun beider draagkracht, tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen zou leiden, kan de rechter een wettelijke verplichting tot schadevergoeding matigen.

2. De matiging mag niet geschieden tot een lager bedrag dan waarvoor de schuldenaar zijn aansprakelijkheid door verzekering heeft gedekt of verplicht was te dekken.

3. Ieder beding in strijd met lid 1 is nietig.

BW. Artikel 6:110

Opdat de aansprakelijkheid die ter zake van schade kan ontstaan niet hetgeen redelijkerwijs door verzekering kan worden gedekt, te boven gaat, kunnen bij algemene maatregel van bestuur bedragen worden vastgesteld, waarboven de aansprakelijkheid zich niet uitstrekt. Afzonderlijke bedragen kunnen worden bepaald naar gelang van onder meer de aard van de gebeurtenis, de aard van de schade en de grond van de aansprakelijkheid.

Uitleg over schadeposten

1. Uitleg over schade
2. Wat is materiële schade?
3. Relevante wetsartikelen
4. Begroten en schatten van schade
5. Hoe bewijst een slachtoffer zijn schade?
6. Zwart geld kun je ook verhalen als schade
7. Uitleg van vele schadeposten
8. Schade bij een zelfstandige
9. De belastinggarantie
10. Beroepsfouten van uw advocaat of belangenbehartiger